+100%-

Očuvanje integriteta u (manjinskim) medijima i samoregulacija

 

 

Etika u novinarstvu, odnosno etika informisanja predstavlja osnov na kojem treba da se gradi objektivno, nepristrasno i pravovremeno informisanje javnosti kojem teži većina medija a očekuje celokupna javnost. Mnogi savremeni stručnjaci smatraju da treba da se pravi razlika između pojma etika i moral, na  šta ukazuje i politikolog Čedomir Čupić. Neki zastupaju ideju da je moral univerzalnija pojava od etike, jer se vezuje za pravila koja su u osnovi ljudskih delovanja, ponašanja i odnosa, a etika predstavlja lično primenjivanje moralnih prava i vrednosti koje je pojedinac slobodno prohvatio, usvojio i praktikuje ih u svakodnevnom životu. Prema autorima anglosaksonske tradicije, etika predstavlja nauku o moralu koja se sastoji od metaetike, normativne etike (koja je i u osnovi ovog rada) i praktične etike.

 

Normativna etika koja se bavi normama, pravilima i principima moralnog života, odnosno ona daje uputstvo za praktično moralno delanje i ponašanje. Kada određene moralne norme regulišu odnose u grupama ili organizacijama, tada govorimo o posebnim normativnom etikama, gde spada i novinarska etika. Normativna novinarska etika, proglašavajući dužnosti i prava kojima obezbeđuje regulisanje prakse, odgovara profesionalnim pravilima, čije sprovođenje nadgledaju organi kao što su saveti za štampu ili ombudsman, o čemu govori i knjiga Etika informisanja Daniela Kornija. U ovom smislu posmatramo etičke novinarske kodekse i slične međunarodne dokumente.

 

U odnosu na oblast novinarstva etika i moral su potrebni elementi svakodnevnog delovanja novinarskih profesionalaca, jer pridržavanje odredbi novinarskog etičkog kodeksa predstavlja pravi put ka ispunjenju svih zahteva novinarske profesije koja je u funkciji društva. U stvari, novinari kao i svi ljudi pridržavajući se opštih, odnosno univerzalnih vrednosti sa kojima svi streme ka moralnoj zrelosti sa kojom će zavrediti poverenje u profesionalno obavljanje novinarskog posla a koje često predstavlja viski stepen požrtvovanja.

 

Požrtvovanje, pored poštovanja, jeste kategorija, odnosno vrlina koja je možda i nedovoljno često prisutna kod novinara u Srbiji. Požrtvovanje znači spremnost da se nešto žrtvuje radi nekoga, nečega ili opšte stvari, navodi se u Čupićevom tekstu „Etika i moral novinara“ (Godišnjak. Beograd : Fakultet političkih nauka). Kako Čupić dalje objašnjava, požrtvovanje je vrlina koja pokazuje nečiju spremnost da se odrekne lične koristi, pa da prihvati i ličnu štetu da bi se nekome pomoglo ili nešto uradilo što svima daje doprinos.

 

ETIČKI NOVINARSKI DOKUMENTI I SUKOB INTERESA

 

Iz međunarodnih novinarskih etičkih kodeksa izdvaja se Mihenska deklaracija – Deklaracija o dužnostima i pravima novinara (1971) koju su usvojili predstavnici udruženja i federacija novinara zemalja članica tadašnje Evropske ekonomske zajednice (Francuska, Nemačka, Italija, Belgija, Holandija i Luksemburg) a koja je veoma brzo stekla autoritet u profesionalnom svetu novinara. Iz ove deklaracije proizilazi i odjek glavnih orijentacionih linija, odnosno šest glavnih tema profesionalne norme novinara. Jedna od glavnih tema, koja se u nizu nalazi na drugom mestu a predstavlja dužnost novinara da bude nezavisan, jeste “zaštita profesionalne nezavisnosti i profesionalnog integriteta novinara, odbacivanjem materijalnog ili moralnih povlastica i bilo kakvog spoljašnjeg uplitanja u novinarski rad, kao i priznavanjem odredbe o pogovoru savesti” što predstavlja sublimisano novinarsko načelo iz domena sprečavanja sukoba interesa i korupcije u medijima.

 

Svi etički kodeksi i međunarodni dokumenti iz oblasti etike novinarstva pažnju posvećuju najočitijem i najkonkretniji aspekti novinarskog rada a to je zasigurno  taj da novinar ne sme sticati nikakvu dodatnu korist iz obavljanja svoje profesije i važnost odupiranju pritisaka. O tome govori ne samo pomenuta Mihenska deklaracija (Deklaracija o dužnostima – č. 8 i 10), već UNESKO-va Međunarodna načela profesionalne etike u novinarstvu (1983) koja govoreći o društvenoj odgovornosti novinara od istog traže da on u svim okolnostima postupa u skladu sa sopstvenom savešću. Upravo ovaj međunarodni dokument Ujedinjenih nacija kao važno novinarsko načelo uvodi načelo profesionalnog integriteta novinara koji od novinara zahteva njegova društvena uloga. U njemu se navodi da profesionalni integritet ne dopušta novinaru da prihvati bilo koji oblik mita ili unapređenje ličnog interesa koji je u suprotnosti sa opštim dobrom.

 

U svetu pravila ponašanja medija i postupanja novinarskih profesionalaca propisuje država, odnosno vladajuće političke stranke kroz donošenje medijske zakonske regulative, razne međunarodne organizacije (UN, Savet Evrope i sl.) kroz deklaracije, preporuke i smernice i naravno novinarske organizacije, udruženja ili federacije kroz novinarske etičke kodekse. Dok se tradicionalna medijska regulativa zasniva na uverenju da se problem u ovoj oblasti mogu rešiti disciplinovanjem novinara, novinarski etički kodeksi štite profesionalne interese i vrednosti.

 

Novinari su u suštini ti koji su najviše zainteresovani da se afirmiše i zaštiti osnovno ljudsko pravo na informisanje, stoga ne čudi da su novinarski poslenici pribegli samoregulaciji u okviru svojih medija da bi sprečili, pored ostalog, i sukob interesa i korupciju. Kod nekih medija se radi o detaljnom popisu situacija koje treba izbegavati, opisu načela kojih se treba pridržavati, tako da novinari imaju nedvosmislene smernice kojima treba da se vode pri potencijalnim moralnim dilemama i pri očuvanju profesionalnog integriteta medija.

 

Napr. “Njujork tajms” u svojim smernicama integriteta, tzv. integrity statement, Etičko novinarstvo – Priručniku za izveštače i urednike o profesionalnim vrednostima i pravilima (Ethical journalism. A Handbook of Values and Practices for the News and Editorial Departments)  je još 1999. u 155 tačaka na više od 50 strana navodi kako da ostvari glavni interes svoje redakcije – da zaštiti integritet novina. U posebnom delu posvećenom društvenom angažanu izveštača i urednika (New York Times, 2004:21), pored ostalog, redakcija Njujork tajmsa u članu 69 eksplicitno navodi da članovi redakcije ne mogu biti članovi vladinih odbora i komisija, bilo das u za to plaćeni ili ne. Oni ne mogu biti ni članovi nadzornih odbora, savetodavnih tela ili sličnih grupa, osim novinarskih organizacija ili organizacija koje služe edukaciji novinara. Ako imaju nedoumice povodom učešća u takvim organizacijama, članovi redakcije treba da se posavetuju sa svojim pretpostavljenim, urednikom za standard ili zamenikom  urednika redakcijskog komentara. Zavisno od okolnosti, članovima redakcije može izuzetno biti dopušteno da postanu članovi nadzornih organa i drugih tela u školi u kojoj su diplomirali, ako su u pitanju škole koje se retko ili nikada ne pojavljuju u vestima koje objavljuje “Tajms”.

 

Drugi američki veliki list sa dugom tradicijom “Vašington post” je te iste godine sastavio svoje Standarde i etike (The Washington Post Standards and Ethics) koji su u principu manje detaljni od prethodno pomenutog medija, ali nudi relativno dobre smernice kako postupati u situacijama koje predstavljaju sukob interesa ili prividni sukob interesa. U dokumentu koji predstavlja smernice integriteta Vašington posta” se navodi da se njihovi izveštači i urednici moraju čuvati povezivanja sa onima koji su na položaju na kojem mogu biti predmet novinarkog interesovanja ili istraživanja i, pored ostalog, da izbegavaju da aktivno učestvuju u bilo kakvom udruženom delovanju – politici, javnim poslovima, društvenim akcijama, demonstracijama – koje bi moglo stvarno ili na izgled da ugrozi njihovu spsobnost da posao izveštača ili urednika obaljaju pravično.

 

U Srbiji novinarska udruženja i organizacije su 2006. godine usvojili zajednički Kodeks novinara Srbije (pre toga je svako novinarsko udruženje imalo svoj etički kodeks) koji su 2013. revidirali i dopunili sa poglavljem III Sprečavanje korupcije i sukoba interesa. Ovim poglavljem se uvodi sedam načela (neka su i pre toga potojala) koje se odnose konkretno na sprečavanje pojave sukoba interesa čime se doprinosi očuvanju integriteta medija. Između ostalog u ovom delu kodeksa se navodi da bi novinar trebalo da učini sve da izbegne situacije koje bi mogle da dovedu do sukoba interesa, stvarnog ili prividnog, i koje bi mogle da ga navedu da kompromituje svoj ugled ili ugled profesije, kao i da novinar ne sme biti u bilo kakvoj vrsti poslovnih odnosa sa subjektima čije aktivnosti pokriva.

 

Ali uprkos dugoj, bogatoj i burnoj istoriji srpskog novinarstva i postojanju Kodeksa novinara Srbije ovdašnjim novinarskim profesionalcima često nedostaje svest o pravom značenju i značaju osnovnih vrednosti na kojima bi trebalo da se temelji novinarska profesija i svest o pravom smislu etički zasnovanog novinarstva.

 

U situaciji u kojoj u širem društveno-političkom okruženju dominira sunovrat moralnih vrednosti, dva pojma su stalno prisutna u društvu. Radi se o sukobu interesa korupciji koji su na specifičan način prisutni i u oblasti novinarstva a uz koje po pravilu ide i pojam integriteta, odnosno individualne čestitosti, koja znači postupanje u skladu sa moralnim vrednostima i načelima, institucionalnu celovitost, usklađenost i konzistentnost u postupanju (Priručnik za izradu plana integriteta (2012).

 

NOVINARSKA ETIKA U MEDIJIMA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA I SUKOB INTERESA

 

Inače definicije pojma sukob interesa su različite, ali sve su u svojoj srži iste. Savet Evrope sukob interesa definiše kao situaciju u kojoj javni funkcioner ima neki privatni interes koji je takve prirode da utiče, ili postoji pretpostavka da utiče na nezavisno i objektivno obavljanje njenih, tj. njegovih službenih dužnosti (Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope). Privatni interes javnog funkcionera uključuje svaku korist za nju, tj. njega,  uključujući porodicu i bliske prijatelje, ali i organizacije sa kojima imaju, ili su imali poslovni ili politički odnos i takođe uključuje i svaku odgovornost, bilo da je finansijska ili građanska, povezanu sa tim odnosom . Sukob  interesa u praksi predstavlja situaciju u kojoj (uglavnom) javni funkcioner svojom odlukom ili drugim delovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama, društvenim grupama i organizacijama, a nauštrb interesa javnosti ili osoba koje su mu dale poverenje.

 

U javnosti se sukob interesa skoro po pravilu povezuje sa korupcijom, iako su to različite stvari, jer prema Zakonu o agenciji za borbu protiv korupcije, korupcija je odnos koji se zasniva zloupotrebom službenog, odnosno društvenog položaja ili uticaja, u javnom ili privatnom sektoru, u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga, odnosno korupcija predstavlja korišćenje javne funkcije za privatnu korist. S druge strane, sukob interesa je vršenje dužnosti javnih funkcionera kod kojih postoji lični interes koji je, ili se čini da je u sukobu sa njihovom službenom dužnošću (Esandze, 2013:3). Oba ova pojma su u Srbiji obuhvaćeni legislativom vezanom za borbu protiv korupcije (Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, “Službeni glasnik RS” br. 97/08, 53/10, 66/11-US, 67/13-US I 8/15-US i rešenje, odnosno smernice koje su iz njega proizašle).

 

Postavlja se pitanje da li u ovu paradigmu spadaju i  urednici koji vode medije čija se organizaciona struktura vodi kao javna ustanova, odnosno čiji osnivači su nacionalni saveti nacionalne manjine. Odnosno, postavlja se pitanje da li odluka o odbijanju članstva i neučestvovanju u radu Odbora za informisanje NSNM od strane odgovornog urednika manjinskog štampanog medija u čijem su osnivačka prava u rukama  nacionalnog saveta nacionalne manjine predstavlja moralni čin urednika ili pogrešnu inicijativu istog da se ogradi od potencijalnog političkog uticaja NSNM na uređivačku politiku danog lista? Da li ona znači da se urednik unapred suprostavio svakom potencijalnom pritisku na slobodno obavljanje profesije, ili pak znači da je ova odluka može da doprinese tome da se izgubi “uticaj”  ili mogućnost lobiranja tog medija da NSNM kroz Odbor za informisanje više pažnje posveti “svom” mediju u smislu podrške NSNM u tehničkoj opremi, edukaciji novinara i sl.? Pri traženju odgovora na ova pitanja na umu treba imati i potencijalnu malobrojnost nacionalne zajednice, odnosno malobrojnost novinara i urednika koji deluju u medijma na konkretnom jeziku nacionalne zajednice što implicira sužen izbor za odabir članova pomenutog odbora za informisanje državnog organa – nacionalnog saveta nacionalne manjine.

 

Urednik je prema svojim ličnim moralnim stavovima odlučio da se unapred odupre pritiscima, iako im nije bilo ni naznaka, i tako svesno propustio priliku da se nađe u sistemskoj okolini manjinskih novinarskih profesionalaca, u organu NSNM koji se bavi unapređivanjem položaja novinarstva i novinara iz jednog manjinskog miljea. Ovakvo ponašanje koje se može tretirati kao ispoljavanje urednikove vrline požrtvovanja, žrtvujući unapređenje svoje lične karijere, ali možda i boljitka vlastite redakcije zarad “mira” u porodici, odnosno u široj društveno-političkoj javnosti može da deluje malo nategnuto, ali ne mora da znači.

 

Jer ako ga (urednika) posmatramo kao novinarskog profesionalca, što i jeste, koji bi trebalo da se pridržavaju svih načela novinarskog etičkog kodeksa a koji su i na javnoj funkciji odgovornih urednika, onda je odgovor nedvosmisleno pozitivni, odnosno da odluka pomenutog urednika može da predstavlja primer dobre prakse delovanja jednog urednika koji je ispunio zahtev da se zadrži novinarska nezavinsot i objektivnost kroz neuplitanje u članstvo, događaje i sl. o kojima njegov medij izveštava. Jer ispunjenje ovog zahteva bitna je dopuna moralne obaveze profesionalnih novinara da maksimalizuje relevantno govorenje istine u javnom interesu, kako napominje Dejl Žaket u publikaciji Novinarska etika. Moralna odgovornost u medijima (Službeni glasnik, 2007). Ako se novinari ne drže visokih standarda objektivnosti, ne možemo očekivati da će se ostvariti kvalitet sadržaja vesti za obavešteno donošenje odluka. Stoga novinari treba da budu svesni načina na koji kritička distanca i objektivnost u izveštavanju mogu da budu ugroženi, moraju da budu svesni potrebe da se ne upliću u priče o kojima izveštavaju niti da postanu njihov deo, kao i da to da preduzmu praktične mere kako bi izbegli sve pretnje svojoj epistemičkoj nezavisnosti i integritetu, koje bi mogle da i bez njihovog znanja podriju novinarsku objektivnost.

 

MOGUĆNOSTI: IZRADA PLANA INTEGRITETA

 

Do ovakvih moralnih dilema urednika medija na jezicima manjinskih zajednica ne bi moralo da dolazi, ukoliko bi imali izrađenu tzv. samoregulaciju, odnosno dokumente, ako što naprimer imaju veliki listovi “Vašington post” ili “Njujor tajms” ili plan integriteta.

 

Naime, već godinama postoji zakonska obaveza javnih organa koja je uređena Smernicama za izradu i sprovođenje plana integriteta (2010) da naprave dokument koji se zove plan integriteta a u kojem su jasno razdvojene prihvatljive i neprihvatljive situacije. Međutim, plan integriteta je sačinio mali broj institucija i organizacija, iako su svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća bile u obavezu da izrade svoj plan integriteta do 31. marta 2013. Cilj plana integriteta nije rešavanje pojedinih slučajeva korupcije ili sukoba interesa, već uspostavljanje mehanizama koji bi sprečili i otklonili okolnosti za nastanak korupcije, neetičkih i neprofesionalnih postupaka u svim oblastima funkcionisanja institucije.

 

Zanimljivo je što u “jeku” borbe protiv korupcije u Srbiji, plan integriteta se u javnosti ni ne pominje, iako on po svemu sudeći predstavlja dobar preventivni način za smanjenje obima korupcije kojim se identifikuju relevantne situacije sukoba interesa i korupcije.

 

Plan integriteta kao preventivna antikorupcijska mera je dokument koji nastaje kao rezultat samoprocene izloženosti institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije, kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvatljivim postupcima, kao što je izloženost etički neprihvatljivim postupcima i moralnim dilemama u gorenavedenim situacija urednika medija čiji je osnivač NRNM. Imajući u vidu cilj donošenja plana integriteta, a to je jačanje integriteta institucije, koji podrazumeva individualnu čestitost, profesionalizam, etičnost, institucionalnu celovitost, kao i način postupanja u skladu sa moralnim vrednostima, smatramo da je pomenuti urednik mogao da efikasno razreši svoje dileme, ukoliko bi u okviru njegovog medijskog preduzeća postajao plan integriteta. Ali kako se u praksi ponovo pokazalo, u Srbiji se mnogi zakonski propisi ne poštuju, odnosno ne primenjuju, a tako ni ovaj.

 

(Odlomak iz teksta autorke Vladimire Dorčove Valtnerove  „Očuvanje integriteta u medijima i manjinski nacionalni saveti“, objavljenog u časopisu za istraživanje fenomena politike Politikon, 2016.)

+100%-

Manjinski mediji jesu kulturno nasleđe, zaključak je Druge evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima u Novom Sadu


Manjinski mediji jesu kulturno nasleđe, zaključak je Druge evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima u Novom Sadu koje je održana 15. i 16. novembra u Kolegijumu Evropa u Novom Sadu.


 

Ovogodišnja konferencija koja već sedam godina razmatra i analizira ambijent i pojave u manjinskom i lokalnom medijskom sektoru, ali i u medijima uopšte, a koja je prošle godine prerasla u evropsku platformu javnostima je ponudila uvodno pitanje na razmatranje „Da li su manjinski mediji kulturno nasleđe?“ i tokom dva konferencijska dana kroz različite uglove pokušala da da konkretan odgovor na pitanje.

 

Odgovor je svakako bio potvrdan, uz konstataciju da ni ovi mediji ne smeju da ostanu „konzervirani“, jer njihovo postojanje nije svrha sama po sebi, već je njihova svrha, kao medija koji su deo celokupnog sistema javnog informisanja, pravovremeno, objektivno i nepristrano informisanje.

 

Rozalija Ekreš, direktorka Mađar So-a, je otvorila drugi dan Konferencije

 

Drugog dana Konferencije je tokom četiri panela pokrenut konstruktivan dijalog o ulozi i mogućim pravcima razvoja medija koji su u fokusu ovog događaja a veliki doprinos tome su dali učenici Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“ iz Novog Sada, koji pohađaju izborni predmet Medijska pismenost.

 

Učesnici prvog panela Multikulturalnost i kulturno nasleđe

 

Prvi panel Multikulturalnost i kulturno nasleđe koji je moderirao Robert Čoban, direktor Color media Communications, je iz raznih uglova adresirao temu multikulturalnosti kao načina življenja i komuniciranja a u kontekstu Evropske godine kulturnog nasleđa koji je ustanovila Evropska Unija. Učesnici panela Goran Tomka, docent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, i gostujuć predavač na Uneskovoj katedri za kulturne politike i menadžment u kulturi pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Miodrag Bogić, filmski i televizijski reditelj, direktor MAGMA filma, Beograd i Nataša Heror, direktorka Heror Media Pont su kroz lična iskustva i stavove ponudili javnosti konkretne načine kako multikulturalnost i interkulturalnost može da se živi u ličnim životima a kako u javnom prostoru.

 

Učesnici drugog panela Samoregulacija manjinskih i lokalnih medija i preduzetničko novinarstvo

 

Manjinski mediji treba da uspostave specifične samoregulacione mehanizme upravo u kontekstu nedavnih izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, jedan je od zaključaka drugog panela pod nazivom Samoregulacija manjinskih i lokalnih medija i preduzetničko novinarstvo, koji je moderirala Vladimira Dorčova Valtnerova, odgovorna urednica portala „Storyteller“. Učesnici panela Davor Marko, Projekat jačanja okruženja za održivost medija, Vođa tima za medijsku podršku, IREX, Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu, Violeta Jovanov Peštanac, odgovorna urednica portala www.pancevomojkraj.rs i Gwyn Nissen, samoregulacija manjinskih medija u Evropi, Der Nordschleswiger su se usaglasili da svaki medij, bez izuzetka, u svojoj agendi mora da ima i razvija novinarsku etiku i profesionlane standarde. Ujedno su se svi složili da i manjinski i lokalni mediji moraju da prate trendove u oblasti novinarstva, medijskog sektora i digitalizacije i da u skladu sa time razvijaju nove biznis modele, kao i proizvode i usluge radi finansijske stabilnosti i održivosti.

 

Učesnici trećeg panela Evropska produkcija manjinskih medija

 

U okviru trećeg panela Evropska produkcija manjinskih medija, koji je moderirala Nataša Heror, direktorka Heror Media Pont, svoje medije su predstavili gosti iz Evrope: Gwyn Nissen, glavni i odgovorni urednik, Der Nordschleswiger, Danska, Marc Marcè, glavni i odgovorni urednik Regió7, Katalonija, Španija, Janek Schäfer, glavni i odgovorni urednik, Serbske Nowiny, Nemačka i Rajmund Klonowski, glavni i odgovorni urednik Kurier Wilenski, Litvanija.

 

Učesnici četvrtog panela Da li i kako manjinski mediji utiču naproces evro-integracije?

 

Učesnici četvrtog panela Đorđe Vukmirović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama zadužen za medije i Dalila Ljubičić, izvršna direktorka Asocijacije medija, uz video obraćanje Andora Delija, poslanika u Evropskom parlamentu i moderaciju Valentina Mika, urednika-koordinatora nedeljnika na rumunskom jeziku „Libertatea“ su diskutovali o manjinskim medijma kao o mostovima saradnje između država u kojima manjinske zajednice žive i njihovim matičnim državama. U najvećoj meri su se, pak, u diskusiji koncentrisali na izradu nove strategije u oblasti javnog informisanja Republike Srbije, čiji nacrt bi trebalo da bude objavljen do kraja ove godine.

 

Organizatori Konferencije su Heror Media Pont, Magyar Szó, Asocijacija medija, Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija u saradnji sa MIDAS-om a pokrovitelji Ministarstvo kulture i informisanja, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne zajednice, Uprava za kulturu Grada Novog Sada i Fondacija Novi Sad EPK 2021.


Autor fotografija: Dragan Kurucić


 

+100%-

Manjinski mediji su deo kulturnog nasleđa, poručeno je na svečanom otvaranju Druge evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima

 

Manjinski mediji su deo kulturnog nasleđa, poručio je potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević na današnjem svečanom otvaranju Druge evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima u Novom Sadu.


Izvor: Pokrajinska vlada


Ističući značaj javnog informisanja u očuvanju jezika, kulture, tradicije nacionalnih manjina, potpredsednik Milićević je naglasio da mediji, koji svoje sadržaje proizvode i javnosti prezentuju na jezicima nacionalnih manjina, kogu, i moraju, da se posmatraju i kao deo kulturnog nasleđa.

 

On je naglasio da je Pokrajinska vlada odlučna da i dalje pruža punu podršku efikasnom funkcionisanju modela informisanja na manjinskim jezicima u AP Vojvodini.

 

Milićević je podsetio da Pokrajina podržava aktivnosti nacionalnih saveta koji izdaju 22 lista na osam jezika, pokrenula je i finansira izgradnju zgrade regionalnog javnog servisa – Radio-televizije Vojvodine, koja proizvodi i emituje sadržaje na čak 15 jezika.

 

„Kontinuirano se povećavaju i sredstava iz pokrajinskog budžeta za projektno sufinansiranje stotinak štampanih, elektronskih i internet medija koji – u celini ili delimično – sadržaje proizvode na jezicima nacionalnih manjina,“ naglasio je Milićević.

 

Nataša Heror, Đorđe Milićević i Dragana Milošević (s leve strane) / Foto: Pokrajinska vlada

 

Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević naglasila je da multietničnost i multikulturalnost Vojvodine dragoceno nasleđe, koje se mora pažljivo čuvati i razvijati i, što je još važnije, način života u svim njegovim segmentima, uključujući i informisanje.

 

„Upravo zbog toga postoji stabilan sistem materijalne podrške medijima na manjinskim jezicima,“ kazala je Milošević i dodala da će se u pokrajinskom budžetu za 2019. godinu subvencije manjinskim listovima povećati za pet odsto, što će svakako doprineti njihovom stabilnom i održivom funkcionisanju.

 

Direktor Heror Media Pont Nataša Heror je rekla da su ove godine u rad konferencije uključeni i predstavnici lokalnih samouprava, jer je važno da znaju trendove u kojima se kreće produkcija manjinskih medija kako u Srbiji, tako i širom Evrope, odnosno, koje su potrebe medija da bi što bolje funkcionisali.

 

Nataša Heror / Foto: Pokrajinska vlada

 

Ovogodišnja konferencija pod nazivom „Da li su manjinski mediji kulturno nasleđe“ razmatra poziciju manjinskih medija kao aktivnih članica razvoja evropskog društva kroz nekoliko tema: kulturna prava, samoregulacija manjinskih medija, novi biznis modeli u medijskom sektoru i definisanje fenomena manjinskih medija kao kulturnog nasleđa.

 

Dijalog o ovim temama su već danas podstakli i predavači Goran Tomka, docent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu i gostujuć predavač na Uneskovoj katedri za kulturne politike i menadžment u kulturi pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Marc Röggla, istraživač, Evropska Akademija, Institut za manjinska prava, Italija i Pavle Zlatić, vođa tima za digitalne medije u projektu jačanja okruženja za održivost medija IREX,  koji su prvog konferencijskog dana ponudili svoje tumačenje tema i pojava, kao što je sloboda u medijima, kulturna prava manjinskih zajednica i održivost medija i novi biznis modeli u medijskom sektoru.

 

Konferenciju organizuju Heror Media Pont, Magyar Szo, Asocijacija medija, Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija u saradnji sa MIDAS-om. Pokrovitelji su Ministarsvo kulture i informisanja, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Uprava za kulturu Grada Novog Sada i Fondacija EPK 2021.

+100%-

Svečano otvaranje Druge evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima u Vladi Vojvodine

Svečano otvaranje Druge evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima, na kojem će se zvanicama obratiti Gordana Janković, šefica medijskog odeljenja misije OEBS-a u Srbiji, Dragana Milošević, pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Đorđe Milićević, potpredsednik Vlade Vojvodine, kao i Nataša Heror, direktorka Heror Media Pont, biće u holu Vlade AP Vojvodine nakon radnog dela prvog dana Konferencije. 

Na svečanom otvaranju ovog medijskog događaja će biti upriličen i muzički program, na kojem će se sa Betovenovim i Šopenovim muzičkim numerama predstaviti Olivera Bolta, solistkinja i Jožef Riter, klavir

Agendu konferencije možete pročitati na ovom linku.

+100%-

Najavljena ovogodišnja platforma ПLU5, koja afirmiše politiku kulturne raznolikosti u Novom Sadu i okolini

 

 

Da Fondacija „Novi Sad 2021“ afirmiše politiku kulturne raznolikosti u Novom Sadu i okolini potvrda je  pokrenuta prošle godine koja svoju kulminaciju doživljava i ovog novembra.


Izvor: Novi Sad 2021 – European Capital of Culture


Povodom predstavljanja programa u okviru ove platforme održana je danas konferencija za medije.

 

Lazar Jovanov

 

Programski i vrednosni koncept platforme ПLU5 prisutnima je predstavio, ispred Fondacije „Novi Sad 2021“ Lazar Jovanov, umetnički rukovodilac programa Fondacije, rekavši da je ovo platforma koja potvrđuje vrednosti Fondacije „Novi Sad 2021“ iskazane sloganom „Za nove mostove“.

 

„U okviru mosta Duga zalažemo se za uverenje da je različitost naša snaga i prednost, te u skladu sa tim 2017. godine nastaje platforma koja neguje bogatstvo raznolikosti kulturnih izraza – zalaganje za ljudska i građanska prava bez obzira na jezičku, versku, nacionalnu, polnu pripadnost. Platforma obuhvata četiri velika događaja koji su ujedno i njena okosnica: teatarski internacionalni festival jezičkih manjina sveta Synergy#WTF, ocenjen kao jedan od najboljih multikulturnih projekata u okviru aplikacije za titulu Evropske prestonice kulture, a zatim tu su i Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima, Multimedijalna platforma savremene ženske umetnosti, teorije i aktivizma „K.A.T” i Novosadski džez festival,“ dodaje Jovanov.

 

Valentin Vencel

 

Direktor Novosadskog pozorišta Valentin Vencel objasnio je koncept festivala Synergy#WTF izjavivši da se kroz ovakve programe zapravo utiče na kreiranje kulturnog profila grada Novog Sada, te da je to dobar put ka napretku. Titulu Evropske prestonice kulture vidi kao šansu: „Ovo priznanje mi u Novosadskom pozorištu shvatamo kao situaciju koja je ravna situaciji kada je Novi Sad dobio status slobodnog kraljevskog grada“. Vencel dodao je i da je ideja da se tokom ovogodišnjeg Synergy#WTF festivala održi konferencija predstavnika manjinskih teatara iz sveta u nameri da se kreira međunarodna strukovna organizacija koja će zastupati, okupljati i umrežavati teatre jezičkih, etničkih i drugih manjina.

 

Saradnja Fondacije „Novi Sad 2021“ i Novosadskog džez festivala započela je prošle godine kroz „Dan evropskih prestonica kulture“ u okviru festivala, dok se ove godine nastavlja kroz projekat „Bratski džez orkestri Evrope“. Takođe, uz podršku Ambasade Izraela u Srbiji tokom glavnog festivalskog programa Novosađanima će se predstaviti Trio Šaloš iz Izraela. U okviru rezidencijalnog programa „Plants AiR“ Fondacije „Novi Sad 2021“ tokom Novosadskog džez festivala u Novom Sadu od 7. do 12. novembra boraviće umetnici Ksaveri Vojcinski- kontrabas (Poljska) i Silvester Mikloš- bubnjevi (Mađarska-RS) koji će u saradnji sa Jasnom Jovićević stvarati novi autorski muzički materijal, dok će deo boravka u Novom Sadu posvetiti radionicama improvizacije sa zainteresovanim muzičarima i studentima.

 

Vesna Kaćanski

 

Vesna Kaćanski, urednica i izvršni producent Novosadskog džez festivala obrativši se prisutnima najavila je 10 koncerata u sklopu glavnog programa festivala, i izdvojila projekat „Jumbo Big Band“.

 

Uz podršku Fondacije „Novi Sad 2021“ Novosađani će imati priliku da 17. novembra čuju tri big benda iz Ljubljane, Zagreba i Beograda koji će u prvom delu koncerta svirati zasebno da bi u drugom delu nastupili zajedno kao „Jumbo Big Band“. Kuriozitet je da će ova tri orkestra nakon 28 godina ponovo svirati zajedno.

 

Nataša Heror

 

Druga Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima održava se 15. i 16. novembra, baviće se temom kulturnog nasleđa traženjem odgovora na pitanje: „Da li su manjinski mediji kulturno nasleđe?“, istakla je na konferenciji organizatorka Nataša Heror, direktorka medijske agencije „Heror Media Pont“.

 

„U okviru ove dvodnevne konferencije prisutni će moći da čuju kako funkcioniše nemački medij u Danskoj, katalonski u Španiji, zatim medij Lužičkih Srba u Nemačkoj, dok će jedan od govornika biti i urednik medija na poljskom jeziku iz Litvanije“, dodaje gospođa Heror.

 

U okviru platforme ПLU5 od 19. novembra do 1. decembra biće realizovana i „K.A.T“ konferencija o kojoj je govorila Vera Kopicl, predsednica Saveza feminističkih organizacija “(Re)konekcija” i urednica programa K.A.T (kultura, aktivizam, teorija).

 

Vera Kopicl

 

„Ovogodišnji „K.A.T“ problematizuje temu „Art ili pakt“ i postaviće pitanje dilema umetnika u svetu neoliberalnog kapitalizma i cenzure. Centralni deo biće izložba „ART ili PAKT: performans, performativnost i dokument“ kao most koja će povezivati ostale delove programa, a biće otvorena 19. novembra u Galeriji Udruženja Likovnih umetnika Vojvodine performansom Vlaste Delimar.

 

Platforma PLU5 predviđa niz programsko-projektnih aktivnosti usmerenih ka promovisanju verske, kulturne i nacionalne tolerancije, kulturnih vrednosti, kulturnih identiteta i sadržaja svojstvenih različitim nacionalnim zajednicama, koje na teritoriji Vojvodine i Novog Sada žive, rade i stvaraju. Jedan od ciljeva projektovanja ove programske platforme je i preispitivanje pozicije „manjine“ u savremenim socio-kulturnim okolnostima.

+100%-

Miroslav Keveždi: „Medij, koji smatra da je sam po sebi vrednost, promašuje svoju svrhu.“

 

Prosta definicija kulturnih prava ovu kategoriju definišu kao prava koja spadaju u ona ljudska prava koja štite pravo ljudi da učestvuju u kulturnom životu društva. Tražeći odgovor na pitanje da li to znači da su i mediji na jezicima nacionalnih zajednica njihov deo i da li su ovi mediji kulturno nasleđe, popričali smo sa teoretičarem kulture i medija Miroslavom Keveždijem.

 

Na koji način su mediji i posebno mediji na jezicima nacionalnih zajednica deo kulturnih prava i s+šta ustvari znači pojam kulturnih?

 

„Kulturna prava su kategorija ljudskih prava koja uopšte štiti pravo ljudskih bića da učestvuju u kulturnom životu društva; da imaju udeo u naučnim postignućima; da štite svoj sopstveni moralni i materijalni interes u naučnoj, literarnoj, ili umetničkoj produkciji; da dobiju obrazovanje i održavaju svoj kulturni identitet, jezik i običaje. Ona utvrđuju ljudska bića u pravu da imaju informacije, obrazovanje i znanje za uživanje kulturnih vrednosti i kulturnog vlasništva. Izražena su u Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966. i kao takva predstavljaju deo ljudskih prava „druge generacije“. To znači da za razliku od građanskih i političkih prava „prve generacije“ gde se država samo mora suzdržavati da ih ne krši, ovde država mora kreirati uslove za konzumiranje ovih prava. To na primer znači da država mora obezbediti školski sistem, kao i uslove za očuvanje, razvoj i difuziju kulture. Jezik je element kulture par excellence, i kao takav koristi se kako u školskom sistemu, tako i u informisanju. Kad završimo školovanje na manjinskom jeziku, osim privatne upotrebe u porodici ili sa prijateljima, ostaje nam retko prisutna službena upotreba manjinskog jezika i mnogo češća javna upotreba jezika u medijskoj komunikaciji. Na taj način živi jezik, a zajedno s njim i kultura. Bez medija ostali bismo ubrzo samo na upotrebi manjinskog jezika u porodici i, ređe – u školi.

 

Da li je „opasno“ manjinske medije smatrati kulturnim nasleđem, ako imamo na umu da se kulturno nasleđe čuva, a manje razvija?

 

„Jezik je živ, a i kultura je živa ako prati život. Nove pojave zahtevaju nova imena, i ako stvaramo nove reči i jezik se razvija. Mediji su oni koji nas obaveštavaju o novinama, i tako ih imenuju, konceptualizuju. U tom smislu potrebno je da postoji medijski sistem koji će nas upoznavati sa novinama i davati značenja, kako novim tako i starim stvarima. Nije opasno ako je takav medijski sistem nasleđen već je opasno ako se on urušava ili ako se ne koristi na korist života. Krize kultura nastaju tada kad se „kulture“ odvajaju od života, tada kad kulturni radnici antikvarno čuvaju nešto što se u životu više ne koristi. Kultura koja pripada samo kulturnjacima a ne i običnim ljudima jeste muzejska kultura. Medij koji prati i osvetljava životne izazove, tj. koji pokušava da da životne odgovore i rešenja, na jeziku koji je mediju i publici zajednički, ne bi trebao da se brine za svoju budućnost. Medij koji pak smatra da je sam po sebi vrednost promašuje svoju svrhu – on ne treba da bude muzej jezika, već svrhu dobija tek u komunikaciji koja je na korist životu publike.

 

Pretpostavljamo da ste ispratili informaciju o kampani Minority Safe Pack na nivou EU. Kako je posmatrate u kontekstu kulturnih prava?

 

„Kulturna prava su još uvek predmet diskusije, zato što se često tumači da su ljudska prava prava pojedinačnog čoveka, a prava manjina kao kolektivna prava izlaze iz okvira ljudskih prava. Otuda i prava kako većina tako i manjina pripadaju takozvanim komunitarističkim politikama, koja su suprotnost liberalnim individualističkim shvatanjima. Zajednica po mojem mišljenju nema smisao sama po sebi, već samo ukoliko doprinosti pravima pojedinca koji joj pripada. Isto je i sa identitetom – mi ne treba da robujemo identitetima, već identitetski elementi poput jezika, znanja ili običaja treba da nam koriste. Otuda je važno kulturno pravo „slobodan razvoj svoje ličnosti“, ali to znači i slobodan od okvira koji nameće neka zajednica kroz svoje identitetske politike. Ukoliko zajednica prevladava tada imamo konzervativizam, i pojedinca koji se u tom konzervativnom okruženju može osećati više, ali i daleko manje dobro nego što ima interes. Boriti se za identitete manjina često jeste borba sa konzervativnih pozicija, i ja sam skeptičan prema njima. Takve pozicije često podrazumevaju postojanje povlašćene klase „čuvara identiteta“ koji uglavnom gledaju svoj interes, na račun mnoštva pojedinaca čiji životi možda traže usavršavanje u sasvim novim i drugačijim pravcima. Konzervativci se otuda često opiru promenama, zato što bi izgubili svoje povlastice. Nadam se da je Minority SafePack inicijativa ona koja ide ka poboljšanju konkretnog života pripadnika manjinskih zajednica.

 

Univerzalna deklaracija definiše da svako ima pravo da slobodno učestvuje u kulturnom životu zajednice. Pitanje jeste: koje zajednice? Većinske? Manjinske?  Korisne? Beskorisne? Želim slobodu da učestvujem u kulturnom životu zajednice sa kojom delim zajednički životni interes, a ako kulturne institucije takav život ne mogu da mi obezbede zahvalan sam ako postoji sloboda da živim drugačije. Minority SafePack sa svojih više od milion potpisnika čitam kao prvenstveno kao simptom toga da mnogi u Evropi ne mogu da realizuju svoje životne interese.

 

Evropska konvencija o ljudskim pravima iz 1950. je meni sasvim dobar postojeći okvir. Uz nju ide Protokol o opštoj zabrani diskriminacije koji definiše i diskriminaciju po osnovu rase, etničkog porekla ili nacionalnosti koji treba da omogući jednak pristup prilikama u jednom društvu za sve. To je ono što želim, i želim društvo koje ima mnoštvo dobrih prilika.“

+100%-

Realizacija aktivnosti vođenja kroz Arhiv Vojvodine za gluve i nagluve osobe u projektu „Istorija u slikama na znakovnom jeziku“

 

U okviru projekta “Istorija u slikama na znakovnom jeziku” koji realizuje Arhiv Vojvodine u partnerstvu sa Savezom gluvih i nagluvih Vojvodine i Heror Media Pontom, kao predviđena aktivnost, organizovano je vođenje kroz Arhiv Vojvodine za gluve i nagluve osobe, članove Saveza gluvih i nagluvih Vojvodine. Domaćin je bila Ljiljana Bubnjević, PR i arhivista koja je goste provela kroz ovu Ustanovu kulture.

 

 

Pored aktuelne izložbe „Masteri 2018.“ studenata master studija sa Departmana likovnih umetnosti Akademije umetnosti iz Novog Sada, predstavljeni su: istraživačka sala, laboratorija, prostorija za sređivanje arhivske građe, depo i uopšte proces rada Arhiva Vojvodine, sa pozivom da svakoga dana u periodu od 8-14 časova građani mogu doći i istraživati o temama koje ih zanimaju.

 

 

Podsećamo da se u okviru ovog projekta sprovodi i obuka zaposlenih iz pet novosadskih ustanova kulture, a zaposleni iz Arhiva Vojvodine su imali priliku da pozdrave goste na znakovnom jeziku.

 

 

Projekat je finansiran od strane Fondacije Novi Sad EPK 2021.

 

 

Foto: Vladimir Mučibabić

 

+100%-

Agenda Druge evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima

 

Druga evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima koja će se održati od 15. do 17. novembra 2018. u novosadskom Kolegijumu Evropa (Ćirila i Metodija 11) će tražiti odgovor na pitanje Da li su manjinski mediji kulturno nasleđe? u dva konferencijska dana.

 

 

Agenda događaja

15. novembar 2018.
Kolegijum Evropa, Novi Sad

 

12:00-12:30 registracija učesnika

 

12:30-13:15 Predavanje: Kako do prostora slobode u medijima?, Goran Tomka, docent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, i gostujuć predavač na Uneskovoj katedri za kulturne politike i menadžment u kulturi pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu

 

13:30-14:15 Predavanje: Novi biznis modeli i održivost medija, Pavle Zlatić, Projekat jačanja okruženja za održivost medija, Vođa tima za digitalne medije, IREX

 

14:30-15:00 Predavanje: Manjinska prava i mediji u Južnom Tirolu, Marc Röggla, istraživač, Evropska Akademija, Institut za manjinska prava, Italija

 

15:00- 16:00 ručak i networking

 

18:00-19:00
Svečano otvaranje II evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima u holu Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad

 

Govornici:

Nataša Heror, direktorka Heror Media Pont
Dragana Milošević, pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama
Đorđe Milićević, potpredsednik Pokrajinske vlade

 

Muzički program:

 

Olivera Bolta, solistkinja
Jožef Riter, klavir

 

Ludvig van Betoven, Oda radosti, 4. stav Simfonije br. 9
Frederik Šopen, Valcer op. Posth 69 br.2 u h-molu
Frederik Šopen, Valcer KK IV br.15 u e-molu

 

16. novembar 2018.
Kolegijum Evropa, Novi Sad

 

08:30-9:00 registracija učesnika

 

09:00-09:15 Otvaranje drugog dana konferencije

 

9:15-10:45 I PANEL: MULTIKULTURALNOST I KULTURNO NASLEĐE
Moderator: Robert Čoban, CEO Color media Communications

 

Goran Tomka, docent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, i gostujuć predavač na Uneskovoj katedri za kulturne politike i menadžment u kulturi pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu

 

Nemanja Milenković, direktor Fondacije Novi Sad EPK 2021(tbc)

 

Miodrag Bogić, filmski i televizijski reditelj, direktor MAGMA filma, Beograd

 

 

 

11:00-12:30 II PANEL: SAMOREGULACIJA MANJINSKIH I LOKALNIH MEDIJA I PREDUZETNIČKO NOVINARSTVO
Moderatorka: Vladimira Dorčova Valtnerova, glavna urednica „Storyteller“

 

Davor Marko, Projekat jačanja okruženja za održivost medija, Vođa tima za medijsku podršku, IREX

 

Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu

 

Violeta Jovanov Peštanac, odgovorna urednica portala www.pancevomojkraj.rs

 

Gwyn Nissen, samoregulacija manjinskih medija u Evropi, Der Nordschleswiger

 

12:30-13:00 pauza za kafu i networking

 

13:00-14:30 III PANEL: EVROPSKA PRODUKCIJA MANJINSKIH MEDIJA
moderatorka: Nataša Heror, CEO Heror Media Pont

 

Gwyn Nissen, glavni i odgovorni urednik, Der Nordschleswiger, Danska

 

Marc Marcè, glavni i odgovorni urednik Regió7, Katalonija, Španija

 

Janek Schäfer, glavni i odgovorni urednik, Serbske Nowiny, Nemačka

 

Rajmund Klonowski, glavni i odgovorni urednik Kurier Wilenski, Litvanija

 

14:30 – 15:30 pauza za ručak

 

15:30-17:00 IV PANEL: DA LI I KAKO MANJINSKI MEDIJI UTIČU NA PROCES EVRO- INTEGRACIJE?
Moderator: Valentin Mik, urednik-koordinator nedeljnika na rumunskom jeziku „Libertatea“

 

Andor Deli, poslanik u Evropskom parlamentu

 

Đorđe Vukmirović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama zadužen za medije

 

Aleksandar Simurdić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, kancelarija u Novom Sadu

 

Dalila Ljubičić, izvršna direktorka Asocijacije medija

 

17:30-18:30 poseta redakciji “Hlas l’udu” za učesnike konferencije

 

17. novembar 2018.

 

9:00-13:00
Organizovani obilazak užeg centra grada Novog Sada i Petrovaradinske tvrđave za goste iz inostranstva i/ili održavanje zakazanih sastanaka.

 

14:00 odlazak gostiju

Organizatori: Heror Media Pont, Magyar Szó, Asocijacija medija, Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija u saradnji sa MIDAS-om

 

Pokrovitelji: Ministarstvo kulture i informisanja, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu, propise i naionalne zajednice, Uprava za kulturu Grada Novog Sada i Fondacija Novi Sad EPK 2021

 

Cena kotizacija:

 

1 dan: 12.000,- RSD
2 dana 20.000.- RSD

 

Registracijom i uplatom do 1. novembra obezbeđuje se popust od 20%.

 

+100%-

Goran Tomka: „Manjinski mediji nisu kulturno nasleđe, već politički prostor koji treba da omogući pre svega informisano i estetizovano političko delovanje.“

 

„Manjinski mediji nisu kulturno nasleđe, već politički prostor koji treba da omogući pre svega informisano i estetizovano političko delovanje, “ kaže doc. dr Goran Tomka, docent na Fakultetu za sport i turizam iz Novog Sada i gostujući predavač na UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu i na Institutu za komunikacije Univerziteta Lion 2 u Francuskoj. Tomka se u svojim istraživanjima bavi se studijama publike, novim medijima, kulturnom politikom i kulturnom raznolikošću. Ujedno je koautor je Strategije razvoja kulture grada Novog Sada i koncepta aplikacije za Novi Sad Evropsku prestonicu kulture. Docent Tomka će biti jedan od predavača na Drugoj evropskoj konferenciji posvećenoj manjinskim i lokalnim medijima i zato smo sa njim popričali na temu manjinskih medija u kontekstu kulturnih prava.

 

Kada kažemo kulturno pravo, šta se pod ovim pojmom razume, osim šture definicije da je to konzumacija kulture i slobodno učešće u kreiranju kulture?

 

G. T.: Kulturna prava se pre svega odnose na mogućnost zaštite i održavanja sopstvenog načina življenja, sopstvene tradicije i identiteta pred naletom homogenizujućih globalnih ili nacionalnih kulturnih pokreta. Dakle, odlazak u pozorište, pletenje ili slušanje vesti na maternjem jeziku nije samo sebi cilj, već odgovara na pitanje ko sam ja i ko želim da budem? Međutim, ovo pitanje, komplikovano kakvo jeste, otvara mnoga pitanja na koja kulturna prava kao takva ne mogu da daju odgovor. Da li mi za odlazak u pozorište treba pristojna plata? Da li ću moći da pletem ako ne mogu da platim operaciju katarakte? Da li su vesti na mom maternjem jeziku relevantne ako vladajuća politička opcija kontroliše medije? Ukratko, nemoguće je i štetno razdvajati ekonomska, socijalna i kulturna prava, odnosno životno iskustvo deliti u sitne odeljke. Ovo je naročito sporno u slučaju kulture koja onda lako dobije revijalnu, površnu, slavljeničku formu u kojoj je suština gubi, a suština demokratske politike je jednakost i pravo borbe za istu.

 

doc. dr Goran Tomka (Foto: www.tims.edu.rs)
Da li su manjinski mediji legat kulturnih prava i ujedno kulturno nasleđe?

 

G. T.: Manjinski mediji su kao i druga manjinska prava legat novog promišljanja o upravljanju kulturnom raznolikošću nakon Drugog svetskog rata koji se najčešće naziva mutikulturalizmom. Definišem ih ovako upravo da bih pokazao da je u suštini upravljanje, menadžment, a ne sloboda i pravda. Velike države su shvatile da je nacionalna država opasan cilj i da raznolikost mora da dobije svoj politički izraz. Najlakše je, međutim, bilo poštovati kulturne raznolikosti i u tom procesu banalizovati kulturu. Odjednom smo dobili ulice pune čudnih kostima, egzotičnih začina i orijentalnih zvukova koji su trebali da nam stvaraju iluziju slobode i jednakosti. A unutar manjinskih i većinskih zajednica diskriminacija i opresija su mogle da se nesmetano nastave.

 

Što se tiče manjinskih medija, ja ih ne bih nazvao kulturnim nasleđem. To im ne povećava šansu da budu sačuvani, ali sasvim sigurno dobijaju jednu pasivniji, revijalniji karakter. Manjinski mediji, kao i svi drugi jesu politički prostor koji treba da omogući pre svega informisano i estetizovano političko delovanje. Kažem estetizovano, jer ne mislim da je politika nužno racionalno polje, niti je borba za jednakost isključivo kognitivna aktivnost.

 

Kako se odnosi Srbija a kako Evropa, odnosno Evropska unija prema kulturnim pravima, odnosno koji su naši i evropski mehanizmi zaštite kulturnih prava?

 

G. T.: Evropska unija se ne bavi zaštitom kulturnih prava, jer se deklarativno ne bavi kulturnom politikom. To je posledica želje da se kultura izdvoji iz procesa evrointegracija, a sve zbog bojazni od regionalizma i globalizma, odnosno straha od asimilacije. Međutim, EU se ne ustručava da promoviše profitno orijentisane kreativne i kulturne delatnosti kroz program Kreativna Evropa i druge, bez straha recimo da će preterana kompetitivnost kulturnih delatnosti ugušiti one koji nisu profitno orijentisani. EU je zapravo dobar primer kako izdvajanje kulture (i kulturnih prava) u zaseban zaštićeni rezervoar nije ni moguće ni dobro.

 

Koje je mesto kulturnih prava u mozaiku ljudskih prava u današnjosti? Da li su ljudi, pojedinici svesni ovih prava i njihovog značaja?

 

G. T.: Mislim da su ljudi upoznatiji sa svojim kulturnim pravima, nego mnogim drugim. Naši sugrađani i sugrađanke će se mnogo više najediti zbog toga što su ajvar, kajmak i čvarke zaštitili neki drugi (Slovenci, Hrvati itd.) nego što će biti recimo zainteresovani za diskriminaciju žena u kući, u javnosti i na radnim mestima. A upravo ovo pitanje dovodi do otvorenog sukoba kulturnih prava kada se razumeju kao tradicija (i to najčešće etnički određena) i slobode, kada poštujemo i štitimo kao tradiciju razne društvene prakse koje su vrlo opresivne prema recimo ženama. To jeste slučaj u kojem kulturna prava zaista postaju konzervativna, represivna snaga.

 

Autor naslovne fotografije: Sam McGhee / Unsplash