Pristupačne komunikacije

Pristupačne komunikacije kao doprinos boljem položaju višestruko ugroženih društvenih grupa

 

 

Osobe sa invaliditetom čine 10% populacije društva u kom živimo, dok nacionalne manjinske zajednice čine 20% našeg društva. Ukoliko je osoba pripadnik manjinske nacionalne zajednice i istovremeno osoba sa invaliditetom, suočava se sa veoma složenim životnim okolnostim kojih treba da budu svesni pripadnici većinskog naroda u svakom smislu.

 

Pristupačno informisanje je veoma važan segment koji u velikoj meri može doprineti boljem položaju višestruko ugroženih društvenih grupa. Kao društvo obavezali smo se na prava pripadnika nacionalnih manjina da budu informisani na svom maternjem jeziku kao i na prava osoba sa invaliditetom da imaju pristup informacijama bez diskriminacije.

 

Manjinski mediji imaju tu vrstu senzibiliteta da se kvalitetno bave ovom problematikom i da kroz aktivnu kampanju u svojim zajednicama doprinesu da se o pitanjima osoba sa invaliditetom pokrene javni dijalog na nivou celog društva.

 

Foto: www.azarts.gov

“Pristupačne komunikacije“ kao tema stručnog skupa

 

Pristupačne komunikacije su tema stručnog skupa sa izveštavanjem, obukom medija i povećanjem vidljivosti višestruko marginalizovanih grupa što svakako jesu osobe sa invaliditetom, koji će se 26. oktobra 2017. održati u Kolegijumu Evropa u Novom Sadu.

 

Projekat „Stručni skup: Pristupačne komunikacije“ teži da poveže dve grupe manjinskih zajednica koje čine naše društvo: to su osobe sa invaliditetom i nacionalne manjine i time doprinese boljem razumevanju i intergaciji osoba sa invaliditetom u javni dijalog. Pokretanje dijaloga u medijima na jezicima manjina o potrebama i okolnostima sa kojima žive osobe sa invaliditetom doprinosi koheziji društva i razvijanju solidarnosti pripadnika nacionalnih manjina u razumevanju položaja osoba sa invaliditetom.

 

Opšti cilj projekta je edukacija manjinskih medija da u narednom periodu imaju kontinualnu seriju članaka i emisija na temu pristupačnih komunikacija kao dela sastavnog korpusa ljudskih prava. Šansa Grada Novog Sada da podrži seriju stručnih skupovaa sa predavanjima na ovu temu značajno doprinosi kvalitetnom pristupu temi pristupačnih komunikacija kada se radi o kandidaturi Grada kao Evropske prestonice kulture 2021.